GIỚI THIỆU
1.1. Chào mừng bạn đến với website daiduonghuyenbi.net. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây trước khi mở tài khoản hoặc sử dụng website Đại Dương Huyền Bí.

1.2. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm (a) website daiduonghuyenbi.net, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi website và (c) mọi thông tin, các trang web được liên kết, các tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình chụp, đồ họa, nhạc, âm thanh, video, thông báo, tag, nội dung, lập trình, phần mềm, các dịch vụ ứng dụng hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua trang Web hoặc các dịch vụ liên quan. Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc để tăng cường dịch vụ đều phải tuân thủ theo Điều Khoản Dịch Vụ này.

1.3. Khi sử dụng dịch vụ hoặc mở tài khoản trên Đại Dương Huyền Bí, bạn đã chấp nhận các điều khoản dịch vụ này. Nếu không đồng ý, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của website, không mở tài khoản hay truy cập. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần xin phép người giám hộ để mở tài khoản. Người giám hộ của bạn phải đồng ý với những tài khoản dịch vụ này đồng thời chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động sử dụng tài khoản, dịch vụ của bạn.

1.4. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ, website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản chỉnh sửa đó.

1.5. Chúng tôi cũng có quyền từ chối cho phép bạn truy cập, mở tài khoản trên trang web hoặc các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

BẢO MẬT
2.1. Đại Dương Huyền Bí rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc đồng ý với các điều khoản dịch vụ này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý nội dung và dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách bảo mật này.

2.2. Người dùng nào lưu giữ dữ liệu cá nhân của một người dùng khác (“Bên Nhận Thông Tin”) phải (i) tuân thủ mọi điều luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành; (ii) cho phép người dùng kia (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) tự xóa tên mình ra khỏi cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin xem các thông tin đã được Bên Nhận Thông Tin thu thập về họ.

GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG
3.1. Đại Dương Huyền Bí cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng các dịch vụ tuân theo điều khoản dịch vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại hay phái sinh nào đối với các dịch vụ.

Tất cả nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên trang web là tài sản của Đại Dương Huyền Bí và của các chủ sở hữu bên thứ ba được chỉ rõ trên trang web, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào trang web đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập vào trạng Web được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên.

Bằng việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, bạn đã đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Các Dịch Vụ, Trang Web và Nội Dung của Đại Dương Huyền Bí.

TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
4.1. Một số chức năng trong các dịch vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một tài khoản bằng cách chọn danh định người dùng duy nhất (“ID Người Dùng”) và mật khẩu, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn chọn một ID người dùng mà Đại Dương Huyền Bí, theo quyết định của mình, thấy là phản cảm hoặc không thích hợp, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để tiếp cận/truy cập các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã cho phép truy cập hoặc chúng tôi đã có liên kết hay hợp tác. Chúng tôi không xem xét, hay nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật nào của bên thứ ba, hay các hoạt động khác của các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ dành cho những sản phẩm, website, dịch vụ đó, gồm cả chính sách bảo mật tương ứng, vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản bảo mật khác với Điều khoản dịch vụ/Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4.2. Bạn đồng ý (a) bảo mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập trên trang web, (c) thông báo ngay cho Đại Dương Huyền Bí biết bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn, và (d) đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID người dùng và tài khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. Đại Dương Huyền Bí sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này.

4.3. Bạn đồng ý rằng Đại Dương Huyền Bí có thể, vì bất kỳ lý do gì, tự quyền quyết định và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức chấm dứt tài khoản và ID người dùng của bạn, và xóa hay gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào liên kết với tài khoản và ID người dùng của bạn ra khỏi trang web. Căn cứ chấm dứt tài khoản có thể bao gồm, nhưng không giới hạn (a) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hoặc xúc phạm hoặc (d) có hành vi gây hại cho người dùng khác, các bên thứ ba, hoặc lợi ích của Đại Dương Huyền Bí.

4.4. Nếu tài khoản của bạn không hoạt động (có nghĩa là bạn đã không đăng nhập vào tài khoản của mình) quá thời hạn 6 tháng, chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu tài khoản của bạn và quyền lợi  trong tài khoản của bạn sẽ bị mất.

CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN
5.1. Nếu có một khoản phí liên quan đến giao dịch của Các Dịch Vụ, bạn đồng ý thanh toán khoản phí đó để nhận quyền truy cập và/hoặc nhận quyền lợi của Các Dịch Vụ đó. Giá Các Dịch Vụ không bao gồm các khoản thuế hiện hành và phí đổi tiền, trừ trường hợp quy định khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế hay phí khác đó. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy quyền truy cập của bạn vào Các Dịch Vụ nếu chúng tôi không nhận được thanh toán đầy đủ từ bạn trong thời hạn thanh toán quy định.

5.2. Để thanh toán phí áp dụng cho một Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu chọn một phương thức thanh toán trước khi bạn hoàn thành giao dịch mua hàng hoặc tại thời điểm bạn đăng ký Dịch Vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý cho phép Đại Dương Huyền Bí sử dụng bất kỳ thông tin tài khoản cập nhật nào về phương thức thanh toán của bạn được cung cấp bởi ngân hàng phát hành của bạn hoặc mạng lưới thanh toán áp dụng. Bạn đồng ý luôn cập nhật thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí chúng tôi gửi đến tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với các thay đổi của bạn.

5.3. Bằng việc cung cấp một phương thức thanh toán cho Đại Dương Huyền Bí bạn:

– Đảm bảo rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và rằng bất kỳ thông tin thanh toán nào bạn cung cấp đều là đúng sự thực và chính xác;

– Cho phép Đại Dương Huyền Bí tính phí cho bạn đối với Các Dịch Vụ, dùng phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn; và

– Cho phép Đại Dương Huyền Bí tính phí cho bạn đối với bất kỳ tính năng có trả phí nào của Các Dịch Vụ mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực.

5.4. Tùy vào bản chất của giao dịch mua hàng, chúng tôi có thể gửi hóa đơn cho bạn (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) sau khi mua hàng (và vào ngày đến hạn thanh toán theo quy định) đối với các dịch vụ bạn đã mua.

5.5. Chúng tôi có thể thay đổi giá Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Nếu có một kỳ hạn và giá cố định đối với Dịch Vụ, giá đó sẽ vẫn có hiệu lực trong kỳ hạn đó.

5.6. Trừ phi có quy định khác theo luật hiện hành hoặc các điều khoản thành văn của một Dịch Vụ, mọi giao dịch mua hàng là cuối cùng và không hoàn lại.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
6.1. Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành trang web và/hoặc các dịch vụ theo mức độ tối đa được pháp luật cho phép.

6.2. Một số khu vực không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với những bảo đảm bất thành văn, do đó một số hoặc tất cả tuyên bố loại trừ bên trên có thể không áp dụng cho bạn.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
7.1. Trong mọi trường hợp, Đại Dương Huyền Bí sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới hình thức hợp đồng, bảo đảm, lỗi do sơ suất (dù là chủ động, bị động hay quy gán), trách nhiệm đối với sản phẩm hay trách nhiệm pháp lý hay nguyên nh n khác), hoặc nguyên nhân tố tụng theo luật định, luật lệ, đối với việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín hoặc tiết kiệm dự kiến hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, vô tình, đặc biệt hay hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, lỗi máy tính, điện thoại di động hay thiết bị di động) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

7.2. Quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không hài lòng nào với các dịch vụ là chấm dứt tài khoản của bạn và ngưng sử dụng các dịch vụ.

7.3. Bất kể các phần trước, nếu Đại Dương Huyền Bí bị tòa án có thẩm quyền tuyên là phải chịu trách nhiệm pháp lý (đối với lỗi bất cẩn hiển nhiên), trách nhiệm pháp lý của Đại Dương Huyền Bí đối với bạn hoặc đối với bất kỳ bên thứ ba nào khác chỉ giới hạn ở mức dưới 2.000.000vnđ (hai triệu đồng chẵn).

7.4. Không có nội dung nào của các điều khoản dịch vụ này sẽ hạn chế hay loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật gây ra bởi sự bất cẩn của Đại Dương Huyền Bí, đối với sự gian lận hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà không thể hạn chế và/hoặc loại trừ một cách hợp pháp.

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ
8.1. Bằng việc gửi Nội Dung để đưa vào Các Dịch Vụ, bạn đảm bảo và cam đoan rằng bạn có mọi sự cho phép cần thiết để cấp quyền sử dụng dưới đây cho Đại Dương Huyền Bí. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ nội dung mà bạn đăng hoặc cung cấp trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ, kể cả tính chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp với các quy định pháp luật và các giới hạn pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào đã đăng tải. Qua đây, bạn cấp cho Đại Dương Huyền Bí và các bên kế thừa của họ quyền sử dụng không hủy ngang, trên toàn cầu, không độc quyền, không tính tác quyền, có thể chuyển giao, để sử dụng, sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, điều chỉnh, sửa đổi, phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai sự đóng góp về Nội Dung đó. Quyền sử dụng này sẽ bị chấm dứt khi bạn hoặc Đại Dương Huyền Bí gỡ bỏ Nội Dung bạn đóng góp ra khỏi Các Dịch Vụ.

8.2. Bất kỳ tài liệu, thông tin hay ý tưởng nào bạn đăng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ, hoặc gửi theo cách khác cho Đại Dương Huyền Bí dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi trường hợp được gọi là “Thông Tin Gửi”), không được Đại Dương Huyền Bí xem là thông tin mật và có thể được Đại Dương Huyền Bí hoặc các công ty liên kết phát tán hoặc sử dụng mà không trả thù lao hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn cả việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm.

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
9.1. Nếu bạn cho rằng một người dùng trên Trang Web của chúng tôi đang vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với [email protected]

ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN
10.1. Bạn đảm bảo và cam đoan rằng:

– Bạn có năng lực pháp lý (và trong trường hợp là trẻ vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), có quyền và khả năng ký kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó;

– Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi điều luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành; và

– Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ trên một máy tính mà việc sử dụng đó được chủ máy tính cho phép.

BỒI THƯỜNG
11.1. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trách nhiệm cho Đại Dương Huyền Bí, và cổ đông, công ty con, công ty liên kết, cán bộ, đại diện, đồng sở hữu hoặc các đối tác khác và nhân viên của Đại Dương Huyền Bí (gọi chung là “Các Bên Được Miễn”), bằng chi phí của bạn, đối với bất kỳ và tất cả khiếu kiện, kiện tụng, thủ tục, và mọi trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, giải quyết, trừng phạt, phạt tiền, chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý và các chi phí giải quyết bất đồng khác) mà bất kỳ Bên Được Miễn nào phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc đặt máy chủ, điều hành, quản lý và/hoặc quản trị Các Dịch Vụ bởi hoặc thay mặt Đại Dương Huyền Bí, (b) việc bạn vi phạm hay xâm phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hay hướng dẫn nào được tham chiếu trong đây, hoặc (c) việc bạn sử dụng hay sử dụng không đúng cách Các Dịch Vụ, hoặc (e) việc bạn vi phạm bất kỳ điều luật hay quyền nào của một bên thứ ba.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay quay nại nào về các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trên Trang Web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT “ĐĂNG KÝ NGAY” HOẶC BẤT KỲ THAO TÁC NÀO TƯƠNG TỰ BÊN DƯỚI, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.